Musiikkiterapia

Mitä musiikkiterapia on?

Suomen musiikkiterapiayhdistys määrittelee musiikkiterapian seuraavalla tavalla:

”Musiikkiterapia on hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa musiikkia ja sen eri elementtejä (rytmi, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Musiikkiterapiaa antaa aina ammatillisen musiikkiterapiakoulutuksen saanut henkilö ja terapialle määritellään aina asiakkaan hoidon kannalta tarkoituksenmukaiset tavoitteet. Asiakkaan ongelmat ja lähtötaso vaikuttavat tavoitteiden määrittelyyn ja menetelmien valintaan. Tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan perheen ja hoitavan tahon kanssa.

Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapian ollessa osa muuta kuntoutusta, musiikkiterapeutti tekee yhteistyötä muiden asiakkaan kanssa työskentelevien kanssa (esim. hoitava/lähettävä taho, mahdolliset muut terapeutit, psykologi, opettaja) parhaan mahdollisen hoidon toteutumiseksi. Musiikkiterapia sisältää aina terapiaprosessin seurannan ja arvioinnin. Musiikkiterapia voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana. Terapia voidaan toteuttaa palveluntuottajan tiloissa tai asiakkaan arkiympäristössä.

Musiikkiterapiaan saapuvalta asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja. Musiikki on väline, ei itsetarkoitus. Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. keskustelu, musiikin kuuntelu, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukaan, laulaminen, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito. Menetelmät valitaan asiakaslähtöisesti terapian tavotteiden mukaan.

Musiikkiterapian tarkoitus on musiikin keinoin tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja toimintakykyä. Se sopii terapiana esimerkiksi autismiin, mutismiin, kontakti- ja kommunikaatiohäiriöihin, neurologisiin ongelmiin, psykiatrisiin toimintahäiriöihin, aivojen hienotoimintojen häiriöihin sekä liikuntavammoihin. Musiikkiterapialla voidaan hoitaa myös päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyviä ongelmia.

Musiikkiterapialla voidaan tukea esimerkiksi kontakti- ja kommunikaatiovalmiuksia, itseluottamusta, tunteiden ilmaisua ja myönteistä minäkuvaa, keskittymiskykyä, oman toiminnan jäsentämistä, kehon hahmotusta ja hallintaa ja kielen kehityksen valmiuksia. Musiikkiterapia voi olla myös lyhytkestoisempaa, supportiivista terapiaa. Tällöin tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkun vaikean elämäntilanteen läpikäyminen, tilanteessa tukeminen ja eteenpäin suuntautumisessa auttaminen.

Musiikkiterapia on oivallinen väline myös aikuisasiakkaiden kanssa käydä läpi vaikeaan elämäntilanteeseen ja masennukseen liittyviä asioita. Tapaamisissa kohdataan tunteita ja muistoja musiikin mieleen tuovien tunnelmien kautta. Näin asioiden käsittelyyn voidaan päästä helpommin käsiksi kuin pelkkien sanojen avulla. Asiakkaan kanssa voidaan käydä läpi esimerkiksi omaa elämänkaarta ja poimia sieltä oivalluksia, jotka vaikuttavat omaan ajatteluun ja tapaan reagoida eri tilanteissa.